ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 277/XXVI/08
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 4 lutego 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.),

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się ulicy łączącej ul. Pawłosiowską i ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 5 jako działki nr 576/30 i 577 nazwę: Stefana Batorego.
Położenie ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
lek. med. Janusz Szkodny

skan uchwały