ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 631/LIV/09
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.),

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ulicy bocznej Przemyskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 4 jako działki:
a. 2445/3 o powierzchni 0,0795 ha,
b. 2445/5 o powierzchni 0,0051 ha,
c. 3347 o powierzchni 0,0030 ha,
d. 3357/1 o powierzchni 0,0010 ha,
e. 3357/2 o powierzchni 0,0011 ha
nadaje się nazwę: Franciszka Lei.
2. Położenie ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
lek. med. Janusz Szkodny

skan uchwały