ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 633/LIV/09
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.),

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadaje się ulicy łączącej ul. Kruhel Pełkiński i ul. Batalionów Chłoskich, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 4 jako działka nr 39, nazwę: Akacjowa.
2. Położenie ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
lek. med. Janusz Szkodny

skan uchwały