ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 684/LVI/09
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie nadania nazwy wiaduktowi w ciągu ulicy Przemyskiej w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.),

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się wiaduktowi leżącemu w ciągu ulicy Przemyskiej nazwę: Wiadukt Władysława i Kazimierza Badenich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
lek. med. Janusz Szkodny

skan uchwały