ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 708/LVIII/09
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 23 listopada 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.),

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadaje się ulicy bocznej Aleksandra Fredry, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 4 jako działka nr 2630/1, nazwę: Czesława Miłosza.
2. Położenie ulicy określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
lek. med. Janusz Szkodny

skan uchwały