ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 799/LXVI/10
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.),

Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę części ulicy "Tatarska" w części dotyczącej działki nr 2300/5 o powierzchni 0,1540 ha - obręb 4 miasta Jarosławia i nadaje nazwę: Stanisława Ludkiewicza.

§ 2

Położenie ulicy określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
lek. med. Janusz Szkodny

skan uchwały