ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 279/XXIX/2012
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicy bocznej Przyjaźni, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia - Obręb 5 jako działki o numerach: 2190/1, 2213/2, 2214/5, 2215/3, 2202/3, 2203/3, 2199/2, 2189/2, 2216/6, 2216/4, 2222/4, 2198/2, 2191/3 oraz część działki nr 2214/2, nadaje się nazwę: Kazimierza Drzymały.

§ 2. Położenie ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz


Załącznik nr 1 do uchwały Nr 279/XXIX/2012
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 23 kwietnia 2012 r.

plan miasta


skan uchwały