ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 295/XXX/2012
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje

§ 1. Ulicy bocznej Przyjaźni, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 5 jako działka 2190/1 nadaje się nazwę: Kazimierza Drzymały.

§ 2. Położenie ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 279/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz


Załącznik nr 1 do uchwały Nr 295/XXX/2012
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 28 maja 2012 r.


skan uchwały