ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 399/XXXIX/2012
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicy łączącej ul. Józefa Poniatowskiego z ul. Juliusza Słowackiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 5 jako działka nr 2368/1 i część działki 2368/2, nadaje się nazwę: Stanisława Galika.

§ 2. Położenie ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz


Załącznik nr 1 do uchwały Nr 399/XXXIX/2012
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 października 2012 r.


skan uchwały