ulice.jaroslaw.pl

 

UCHWAŁA NR 522/XLIX/2013
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej w Jarosławiu w ciągu drogi powiatowej nr 1724R, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 5 jako działki o numerach: 2124/2, 2124/3, 2184/6, 2184/8, 2184/10, 2185/2, 2187/2, 2188/4, 2188/7, 2189/5, 2190/4, 2191/5, 2192/12, 2193/2, 2194/2, 2223/2, 2287/2, 2289/2, 2290/2, 2291/2, 2292/6, 2292/7, 2293/1, 2294/2, 2295/2, 2296/2, 2297/2, 2298/2, 2299/2, 2300/2, 2305/2, 2309/2, 2310/2, 2311/2, 2316/2, 2317/2, 2318/2, nadaje się nazwę: Hetmana Jana Karola Chodkiewicza.

§ 2. Położenie ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 522/XLIX/2013
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 18 marca 2013 r.


skan uchwały