ulice.jaroslaw.pl

 

UCHWAŁA NR 663/LVIII/2013
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie nadania nazwy dla ronda w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Rondo położone w Jarosławiu u zbiegu ulic Zamkowej, Sanowej i Flisackiej, otrzymuje nazwę: Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

§ 2. Położenie ronda określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 633/LVIII/2013
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 25 listopada 2013 r.


skan uchwały