ulice.jaroslaw.pl

 

UCHWAŁA NR 21/VI/2015
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej w Jarosławiu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 2 jako działki o numerach: 716/5, 717/2, 718/2, naadaje się nazwę: Lawendowa.

§ 2. Położenie ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
lek.med. Janusz Szkodny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/VI/2015
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 26 lutego 2015 r.


skan uchwały