ulice.jaroslaw.pl

 

UCHWAŁA NR 37/VII/2015
Rady Miasta Jarosławia

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej w Jarosławiu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 4 jako działki o numerach: 580/16, 580/22, 580/24, 580/26, 580/28, 580/30, 580/33, 580/35, 580/37, 580/39, 580/41, 580/44, 580/47, 580/49, 580/51, 587/12 - nadaje się nazwę: Aleja Pysiowa.

§ 2. Położenie ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
lek.med. Janusz Szkodny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/VII/2015
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 26 marca 2015 r.


skan uchwały