ulice.jaroslaw.pl

 

UCHWAŁA NR 56/IX/2015
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie nadania nazwy dla ronda w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Rondo położone w Jarosławiu przy wjeździe na obwodnicę miejską, u zbiegu ulic Krakowskiej i Lotników, otrzymuje nazwę: gen. Romana Władysława Szymańskiego.

§ 2. Położenie ronda określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
lek.med. Janusz Szkodny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/IX/2015
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 25 maja 2015 r.


skan uchwały