ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2017.201
Ogłoszony: 16.01.2017

UCHWAŁA NR 430/XXXVIII/2016
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.) , oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. 2016.1440 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej położonej w Jarosławiu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia (obręb 2), jako działki nr ewid. gr. 656/7, 650/5 i 651 nadaje się nazwę: "ulica Majowa".

§ 2. Przebieg drogi wewnętrznej, o której mowa § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Jarosławia

lek.med. Janusz SzkodnyZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 430/XXXVIII/2016
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 grudnia 2016 r.


skan uchwały