ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2017.2311
Ogłoszony: 21.06.2017

UCHWAŁA NR 526/XLVII/2017
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie nadania nazw ulic w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Dla istniejących i projektowanych dróg stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 2/07 w rejonie ulicy Boczna Sanowa w Jarosławiu pod drogi publiczne, nadaje się nazwy:

  1) ul. Spacerowa - położona w terenach o symbolach: KD-D 07 (działki nr: 1455/8 i nr 1454/5 - Jarosław Obręb 3) i KD-D 04 na odcinku od KD-D 07 do skrzyżowania z KD-D 05 i KD-D-09 (działki o numerach: 1454/6, 1455/16, 1455/17, 1455/24, 1456/1 (część), 1457 (część), 1463/1 - Jarosław Obręb 3).

  2) ul. Wspólna - położona w terenach o symbolach: KD-D 05, KD-D 09 i KD-D 04 na odcinku od KD-D 09 do granicy miasta w kierunku północno-wschodnim (działki o numerach: 1456/1 (część), 1468, 1469, 1485/1, 1486/1, 1486/5 - Jarosław Obręb 3).

  3) ul. Boczna Sanowa - jako przedłużenie istniejącej ulicy Bocznej Sanowej, położona w terenie o symbolu KD-D 04 na odcinku do skrzyżowania z ul. Spacerową (część działki nr 1457 - Jarosław Obręb 3).

§ 2. Przebieg ulic, o których mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Jarosławia

mgr Jarosław PagaczZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 526/XLVII/2017
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 maja 2017 r.


skan uchwały