ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2017.2312
Ogłoszony: 21.06.2017

UCHWAŁA NR 527/XLVII/2017
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie nadania nazw ulic i zmiany nazwy części ulicy w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej położonej w Jarosławiu oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia (obręb 2) jako działka nr ewid. gr. 81 nadaje się nazwę "Szmaragdowa".

§ 2. Drodze wewnętrznej położonej w Jarosławiu oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia (obręb 2) jako działka nr ewid. gr. 188 nadaje się nazwę "Bursztynowa"

§ 3. Zmienia się nazwę części ulicy Kolaniki, będącej drogą publiczną gminną, na odcinku od skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich do Kanału P-I, stanowiącej działkę nr ewid. gr. 66 - Jarosław Obręb 2, na nową nazwę: "Diamentowa".

§ 4. Przebieg ulic, o których mowa w § od 1 do 3 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Jarosławia

mgr Jarosław PagaczZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 527/XLVII/2017
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 maja 2017 r.


skan uchwały