ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2017.2313
Ogłoszony: 21.06.2017

UCHWAŁA NR 528/XLVII/2017
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie nadania nazwy dla placu w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Dla placu położonego w Jarosławiu przed dworcem PKP, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 1/50, 2501/1, i 2327/4 - Jarosław Obręb 5, nadaje się nazwę: Plac Więźniów KL Auschwitz.

§ 2. Położenie placu, o którym mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Traci moc uchwała nr 10/III/94 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Jarosławia

mgr Jarosław PagaczZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 528/XLVII/2017
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 maja 2017 r.


skan uchwały