ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2017.3741
Ogłoszony: 14.11.2017

UCHWAŁA NR 603/LVI/2017
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie nadania nazwy rondu w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017.1875) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Rondu położonemu u zbiegu ulic: 3-go Maja i Morawskiej w Jarosławiu oraz drogi prowadzącej do obwodnicy Jarosławia, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 2416/13, 2975/1 i 2976/1 - Jarosław Obręb 5, nadaje się nazwę: "Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego".

§ 2. Położenie ronda o którym mowa w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
lek.med. Janusz Szkodny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 603/LVI/2017
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 23 października 2017 r.


skan uchwały