ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2018.2393
Ogłoszony: 14.05.2018

UCHWAŁA NR 714/LXVI/2018
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017.1875 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2017.2222 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej położonej w Jarosławiu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia – Obręb nr 0005 jako działki nr 514/8 i nr 515/5, nadaje się nazwę: "ulica Zielone Wzgórze".

§ 2. Przebieg drogi, o której mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
lek.med. Janusz Szkodny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 714/LXVI/2018
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 23 kwietnia 2018 r.


skan uchwały