ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2018.2724
Ogłoszony: 11.06.2018

UCHWAŁA NR 718/LXVII/2018
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece San w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017.1875 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę "Most im. mjra/płka Franciszka Przysiężniaka ps. "Ojciec Jan"" mostowi na rzece San w Jarosławiu położonemu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec w Jarosławiu, oznaczony na załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
lek.med. Janusz Szkodny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 718/LXVII/2018
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 28 maja 2018 r.


skan uchwały