ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2018.4298
Ogłoszony: 16.10.2018

UCHWAŁA NR 773/LXXIII/2018
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie nadania nazw ulic w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018.994 ze zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicom stanowiącym własność Gminy Miejskiej Jarosław, przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Za Parkiem" w Jarosławiu pod drogi publiczne, nadaje się nazwy:

1) Konfederacka - jako przedłużenie obecnej ul. Konfederackiej, do skrzyżowania z ul. Kazimierza Skarbowskiego, położona w terenie o symbolu 3KDL, na działkach ewidencyjnych o numerach: 1433/4, 1434/3, 1435/3, 1436/11, 1444/11, 1445/4, 1446/1, 1448/7, 1460/10, 1461/4, 1465/16, 1466/15, 1469/3, 1476/18, 1481/8, 1482/2, 1494/6, 1496/18, 1496/20, 1496/22, 1496/25, 1517/5, 1518/3, 1519/3, 1520/3, 1521/3, 1527/3 - Jarosław Obręb 4,

2) Szarych Szeregów - oznaczona symbolami 9KDD i 10KDD, położona na działkach ewidencyjnych o numerach: 1465/20, 1465/22, 1465/15 - Jarosław Obręb 4.

§ 2. Przebieg ulic o których mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
lek.med. Janusz Szkodny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 773/LXXIII/2018
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 27 września 2018 r.


skan uchwały