ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2021.1845
Ogłoszony: 14.05.2021

UCHWAŁA NR 397/XXXII/2021
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania nazw rondom w Jarosławiu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Rondu położonemu na Placu Mickiewicza, usytuowanemu na działce nr ewid. gr. 2390 - Jarosław (obręb 5) nadaje się nazwę: Profesora Jana Haftka.

§ 2. Rondu położonemu w części na Placu Mickiewicza i w części ulicy Generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego, usytuowanemu na działkach ewidencyjnych nr 2390 i nr 2391/1 nadaje się nazwę: Burmistrza Adolfa Dietziusa.

§ 3. Szczegółową lokalizację rond, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
mgr Szczepan Łąka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 397/XXXII/2021
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 26 kwietnia 2021 r.


skan uchwały