ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2021.3422
Ogłoszony: 18.10.2021

UCHWAŁA NR 475/XXXV/2021
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021.1372) oraz w związku z art. 7 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021.1376 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 508/2021 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii dróg gminnych Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych, dotychczasową drogę wojewódzką nr 865 ul. Hetmana Jana Tarnowskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja i Placem Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Podzamcze i ul. Na Blichu) i ul. Zamkową (od skrzyżowania z ul. Podzamcze i ul. Na Blichu do ronda Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka) położoną na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
2. Przebieg drogi wymienionej w ust. 1 oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
mgr Szczepan Łąka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 475/XXXV/2021
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 6 września 2021 r.

Przebieg drogi gminnej