ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2022.3963
Ogłoszony: 04.11.2022

UCHWAŁA NR 728/LIII/2022
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 3 października 2022 r.

w sprawie nadania nazwy rondu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Rondu położonemu w Jarosławiu, u zbiegu ulic Ignacego Kraszewskiego i Pełkińskiej, na działkach ewidencyjnych nr 1545/7, nr 1550/1 i nr 1551/2 - Jarosław Obręb 4, nadaje się nazwę: Michała Zielińskiego.

§ 2. Lokalizację ronda, o którym mowa w § 1, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
mgr Szczepan Łąka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 728/LIII/2022
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 3 października 2022 r.


skan uchwały