ulice.jaroslaw.pl

 

DZ. URZ. WOJ. 2023.2207
Ogłoszony: 18.04.2023

UCHWAŁA NR 825/LXI/2023
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40 ), art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( t.j. Dz. U 2022. 1693 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej położonej w Jarosławiu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 734/1, 734/6 i 735/2 - Jarosław Obręb 2, wydzielonych zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod drogę wewnętrzną, nadaje się nazwę : Jaśminowa.

§ 2. Przebieg drogi o której mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
mgr Szczepan Łąka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 825/LXI/2023
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 3 października 2022 r.


skan uchwały