ulice.jaroslaw.pl

 

Uchwała Nr 120/XIV/2011
Rady Miasta Jarosławia

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jarosławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala:

§ 1. Zmienia się nazwę ulicy Synów Pułku, nadanej na podstawie Uchwały nr 236/XXVIII/92 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie zmian nazw ulic, placów i osiedli na terenie miasta Jarosławia, na nazwę: księdza Jakuba Makary .

§ 2. Położenie ulicy, która obejmuje następujące działki ewidencyjne: 1707, 1706/12, 1708/4, 1693/86 - miasto Jarosław obręb 4, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

Załącznik do Uchwały Nr 120/XIV/2011
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 27 czerwca 2011 r.


skan uchwały


UCHWAŁA NR 146/XVII/2011
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§1. w uchwale Nr 120/XIV/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jarosławiu wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia"
2. § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

skan uchwały